Úplne hore
SK
Vitajte, v maloobchode.
Nákupný košík - 0.00 €

Nemáte vložený žiadny produkt v košíku.

Obchodné podmienky

 

V prípade nečitateľného rozbrazenia tohto textu kliknite sem na verziu bez grafickej úpravy.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe potvrdenia objednávky, v momente prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
Objednávky realizované cez túto internetovú predajňu sa považujú za záväzné. Zákazník podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a úplnom zaplatení.

Platobné podmienky

 

Tovar zasielame výhradne na dobierku, úhrada sa realizuje pri preberaní tovaru kuriérskej službe Všetky ceny v našom cenníku sú zmluvné a konečné a radi by sme Vás upozornili, že akcie a ceny v kamennom obchode sa nemusia zhodovať s akciami a cenani v našom e-shope. Náklady na dodanie tovaru - poštovné sú jednotné 5 Eur.

Prevádzkovateľ obchodu je plátca DPH.

Dodacie podmienky

 

Tovar je zasielaný kuriérskou službou na dobierku, v čo možno najkratšom čase - podľa dostupnosti tovaru. O termíne dodania Vás budeme informovať telefonicky, alebo mailom.

Reklamačné podmienky

 

Pred prebratím zásielky od kuriéra je zákazník povinný zistiť, či zásielka nie je zjavne poškodená. V prípade poškodenia zásielky je zákazník povinný spísať zápis o poškodení s kuriérskou službou a následne skontrolovať obsah zásielky a zistiť, či tovar vo vnútri zásielky nie je poškodený dopravou. O takomto poškodení je zákazník povinný okamžite informovať dopravcu aj predávajúceho, aby predávajúci mohol túto situáciu následne riešiť s kuriérskou službou. Za poškodenie tovaru vzniknutého jeho dopravou nesie zodpovednosť dopravca.

Záručná doba na poskytovaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. V prípade, že je tovar ponúkaný v nižšej cene (v akcii) a vykazuje závadu, predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a záručná doba sa na túto závadu nevzťahuje.

Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

V prípade reklamácie tovaru, prosím, postupujte nasledovne:
Zákazník si môže uplatniť reklamáciu u predávajúceho a to bez zbytočného odkladu. K posúdeniu reklamácie je zákazník povinný zaslať chybný výrobok (po dohode len chybnú časť) na adresu predávajúce spolu s dokladom o kúpe (dodací list, faktúra), záručným listom a s popisom reklamácie. Popis reklamácie musí obsahovať tieto náležitosti:
- názov reklamovaného tovaru
- dátum kúpy
- dôvod reklamácie

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním výrobku, preťažovaním a nesprávnou manipuláciu a skladovaním. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. V prípade zistenia výrobnej chyby bude táto bezplatne, včas a riadne odstránená, alebo vrátená peňažná čiastka. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

 

Vrátenie tovaru

Kupujúci má v súlade so zákonom právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar do 14  dní odo dňa  prevzatia tovaru. V takom prípade, prosím, vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy (podľa nižšie priloženého vzoru)

- kontaktujte predávajúceho 02/43293911 - predajňa
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-nepoužitý
-nepoškodený
-kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
Tovar treba zaslať na adresu prevádzkovateľa, nie však ako zásielku na dobierku. Zásielky vrátené ako dobierka nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar poukážeme prevodom na Váš účet najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby za tovar pred tým, ako mu je tovar doručený (vrátený). Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  

 • Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu spotrebiteľ  (kupujúci)
 • Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa. Taktiež spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho. 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Komu: BABYLAND, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava  02/43293911

 • Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar ( vypísať konkrétny tovar)
 • Dátum objednania:
 • Dátum prijatia:
 • Meno a priezvisko spotrebiteľa:
 • Adresa spotrebiteľa:
 • Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum


Alternatívny spôsob riešenia sporov
 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: ..info@babyland.sk
 2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
 3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s . Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
 1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
 2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Ochrana osobných údajov

 

BABYLAND, spol. s r.o. ako prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje v komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.steggi.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka aj bez udania dôvodu kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

Názov a adresa orgánu dozoru, alebo dohľadu

Názov a adresa orgánu dozoru, alebo dohľadu, ktorému činnosť prevádzkovateľa obchodu podlieha:
 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 


Kontakt

 

Fakturačná adresa

 

BABYLAND, spol. s r.o.
Pestovateľská 9
821 04 Bratislava

IČO: 35710721
DIČ: 2020241212
IČ DPH: SK2020241212

OR: Okresný súd Bratislava I, 14021/B

 

Prevádzka

 

BABYLAND
Pestovateľská 9 (vchod zo Starej Ivánskej cesty)
Bratislava

www: http://www.babyland.sk
e-mail: babyland@babyland.sk

Tel.:
+ 421 2 43293911
+ 421 2 43427646

Fax: + 421 2 43427644